แบบฟอร์มติดต่อราชการ
- บันทึกการรับเอกสารและการพิจารณาขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

6 ม.ค. 64 137