วัด/โรงเรียน

 

การศึกษา ในพื้นที่ตำบลพระพุทธ มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านกันผม หมู่ที่ 1 บ้านกันผม  ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายภาณุวัฒน์  บุทธิจักร์
2. โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านด่านกะตา  ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายเศรษฐเมธ  พรมวัง
3. โรงเรียนภูทองวิทยา หมู่ที่ 9 บ้านเขว้า  ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ -
4. โรงเรียนบ้านพระพุทธ หมู่ที่ 12 บ้านน้ำไหล ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายสายยนต์  อ่อนคำสี


จำนวนครูและนักเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

 

ระดับชั้น โรงเรียนบ้านกันผม โรงเรียนบ้านพระพุทธ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา โรงเรียนภูทองวิทยา รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ครู 2 3 5 3 11 14 5 9 14 2 4 6 12 27 39
อ.1 5 6 11 2 - 2 5 4 9 2 1 3 14 11 25
อ.2 6 2 8 5 8 13 4 3 7 - - - 15 13 28
อ.3 7 8 15 3 4 7 3 2 5 3 2 5 16 16 32
ป.1 6 5 11 8 1 9 2 3 5 - - - 16 17 33
ป.2 8 7 15 6 8 14 3 3 6 2 - 2 19 18 37
ป.3 6 5 11 4 7 11 1 1 2 1 - 1 12 13 25
ป.4 6 4 10 4 8 12 3 2 5 2 2 4 15 16 31
ป.5 3 7 10 3 3 6 3 2 5 3 2 5 12 14 26
ป.6 11 8 19 9 5 14 4 2 6 2 2 4 26 17 43
ม.1 - - - 15 6 21 - - - - - - 15 6 21
ม.2 - - - 8 9 17 - - - - - - 8 9 17
ม.3 - - - 10 4 14 - - - - - - 10 4 14
รวม(นักเรียน) 58 52 110 77 63 140 28 22 50 15 9 24 178 146 324

**ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

 

การจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ เข้าเรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ด้านวิชาการ และครูอัตราจ้าง หรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระพุทธขึ้น และเปิดทำการเรียนการสอนให้เด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ โดยมีบุคลากร จำนวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวนิภา ปรุงโพธิ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
2. นางศรุดา รังคะวัต   ตำแหน่ง ครู
3. นางดรุณี เพชรมะดัน  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 

ข้อมูลเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

 

2560 2561 2562  
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
25 30 20 20 21 18 134

 

(ข้อมูล   ณ   เดือนมิถุนายน 2562)

จำนวนเด็กปฐมวัยที่เข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ   มีอัตราเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2555  สาเหตุมาจากอัตราการเกิดของเด็กภายในตำบลพระพุทธมีอัตราเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ตำบลพระพุทธเปิดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ   และตำบลพระพุทธมีพื้นที่อยู่ใกล้อำเภอเมือง การเดินทางสะดวกสบาย จึงทำให้ครอบครัวส่วนใหญ่ที่มีศักยภาพทางด้านการเงินก็จะส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนในตัวเมือง


การศาสนา
ตำบลพระพุทธ มีศาสนสถานทางพุทธศาสนา จำนวน 7 แห่ง คือ

 

วัด สถานที่ตั้ง เจ้าอาวาส พระสงฆ์/ สามเณร( รูป )
วัดเจริญสุคันธาราม หมู่ที่ 1 บ้านกันผม พระอธิการพร้อม ทิฎฐธมโม 4/-
วัดโพธิ์เทพนิมิต หมู่ที่ 4 บ้านพระพุทธ พระสำราญ ปัญญธโธ 8/-
วัดศรีเจริญธรรม หมู่ที่ 6 บ้านหมูสี พระณรงค์ (รักษาการเจ้าอาวาส) 4/-
วัดด่านกะตา หมู่ที่ 8 บ้านด่านกะตา พระครูสัตยาภิวัฒน์ 5/-
วัดโนนสำเภาทอง หมู่ที่ 9 บ้านเขว้า พระอธิการแช่ม จารุวัณโณ 3/-
วัดเจริญสุข หมู่ที่ 11 บ้านหนองเรือ พระครูสุภัทรสิทธานุวัตร กล่อมจอหอ 14/6
วัดธรรมาภิรตาราม หมู่ที่ 12 บ้านน้ำไหล พระวิบูล มหาปุญโญ 6/-

 

  ( ข้อมูล   ณ เดือนมิถุนายน 2562 )