สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม


          การสาธารณสุข ตำบลพระพุทธ มีสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านน้ำไหล โดยมีบุคลากร ดังนี้

1. นางณภัทร เดชไกรสร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธ
2. นางพัสตาภรณ์  วิชาติทวีพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นางปริยากร เมธารินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางมณฑรัตน์  คงแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นางสาวปริญรัช    ขำโพธิ์  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
6. นายชาญวิทย์ จิตสำราญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
7. นางปรียาพร ทิศกระโทก   ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข
8. นางเมธาพร กองมะเริง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
9. นางปุณณดา     พูดคล่อง  พนักงานผู้ช่วยสถานีอนามัย
10. นางกิ่งดาว     คงพะเนา     ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

 

ตำบลพระพุทธ   มีจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดังนี้

หมู่ที่ / ชื่อบ้าน จำนวน อสม.   ( คน )
หมู่ที่ 1   บ้านกันผม 18
หมู่ที่ 2 บ้านฝั่งตะคอง 4
หมู่ที่ 3 บ้านพระพุทธ 16
หมู่ที่ 4 บ้านพระพุทธ 21
หมู่ที่ 5 บ้านพระพุทธ 16
หมู่ที่ 6 บ้านหมูสี 8
หมู่ที่ 7 บ้านด่านกะตา 6
หมู่ที่ 8 บ้านด่านกะตา 10
หมู่ที่ 9 บ้านเขว้า 9
หมู่ที่ 10 บ้านบุตานนท์ 9
หมู่ที่ 11 บ้านหนองเรือ 11
หมู่ที่ 12 บ้านน้ำไหล 11
รวม 139