การบริการขั้นพื้นฐาน

 

เส้นทางคมนาคม

(1) ตำบลพระพุทธมีถนนทางหลวงที่ผ่านตำบลและภายในตำบล คือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226  ถนนเพชรมาตุคลา ตอนนครราชสีมา – สุรินทร์
(2) ตำบลพระพุทธมีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา-อุบลราชธานี  ผ่านสถานีรถไฟบ้านพระพุทธ จำนวน 1 แห่ง
(3) ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านและถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านจำนวน …51…สาย
(4) ถนนลาดยาง   จำนวน …3… สาย  
(5) ถนนดินลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง จำนวน ...37... สาย
(6) ถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน   จำนวน   ...-... สาย

การโทรคมนาคม สถานีโทรคมนาคม(องค์การโทรศัพท์) จำนวน 1 แห่ง สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม จำนวน 2 แห่ง   และตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 ตู้  ดังนี้

(1) บ้านกันผม หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ตู้ บริเวณกลางบ้าน, ทางเข้าวัดเจริญสุคันธาราม
(2) บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 4 จำนวน 4 ตู้ บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร 2 ตู้, บริเวณบ้านผู้ใหญ่เทียบ, สี่แยก   
(3) บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ตู้ บริเวณตรงข้ามบ้าน ผอ.ทองอยู่        
(4) บ้านหมูสี หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ตู้ บริเวณสามแยกร้านค้า   
(5) บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 11 จำนวน 1 ตู้ บริเวณบ้านผู้ใหญ่วัน
(6) บ้านน้ำไหล หมู่ที่ 12 จำนวน 1 ตู้ บริเวณหน้าป้อมตำรวจ


การไฟฟ้า เขตตำบลพระพุทธ เป็นชุมชนกึ่งชนบท ระบบการไฟฟ้าได้รับบริการกระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการกระแสไฟฟ้า มีดังนี้
                                  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1 บ้านกันผม 226
2 บ้านฝั่งตะคอง 46
3 บ้านพระพุทธ 201
4 บ้านพระพุทธ 403
5 บ้านพระพุทธ 151
6 บ้านหมูสี 114
7 บ้านด่านกะตา 85
8 บ้านด่านกะตา 126
9 บ้านเขว้า 74
10 บ้านบุตานนท์ 122
11 บ้านหนองเรือ 73
12 บ้านน้ำไหล 130

 

ระบบประปามีระบบประปาให้บริการ 2 ระบบ ดังนี้

(1) ระบบประปาหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3,4,5,6,7,8,9,11,12
(2) ระบบประปาส่วนภูมิภาค ได้แก่ หมู่ 1,2,4,5,12