หมู่บ้านในเขต อบต.

 

            การปกครอง

              ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดนครราชสีมา แบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ดังนี

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนครัวเรือน

2560

2561

2562

1

บ้านกันผม

นางเดือนเพ็ญ ด้วงนิล

1,320

205

208 210

2

บ้านฝั่งตะคอง

นายวิชัย เขื่อนงูเหลือม

930

33

33

34

3

บ้านพระพุทธ

นายณัฐพล แก้วศรี

1,875

206

207 210

4

บ้านพระพุทธ

นายกิตติ เพ็งพูน

730

359

365 368

5

บ้านพระพุทธ

นางอนัญญา เชาว์มะเริง

1,256

216

219 230

6

บ้านหมูสี

นางเฉลียว จันทะแสง

1,258

117

119 119

7

บ้านด่านกะตา

นายเชิดชัย ทองโพธิ์

1,020

93

94 94

8

บ้านด่านกะตา

นางสาวกัลย์กมล อภิพลภคสิทธิ์

1,437

124

126 128

9

บ้านเขว้า

นายสหวั่น  ชุ่มคำ

1,257

98

100 100

10

บ้านบุตานนท์

นายสุพจน์   ลับดีพะเนา

1,187

105

105 106

11

บ้านหนองเรือ

นายรำไพ ทิพย์กระโทก

963

108

110 110

12

บ้านน้ำไหล

นายพุฒิธร   เชาว์มะเริง

517

189

190 193

รวม

13,750

1,853

1,876 1,902

 

(ข้อมูล   ณ 30 เดือนพฤษภาคม 2562)       

 

 

  ประชากร

                 จำนวนประชากรจากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พบว่า ณ เดือน กันยายน 2559 ตำบลพระพุทธมีประชากรจำนวนทั้งสิ้น  5,997 คน จำแนกเป็น   ชาย   2,904 คน   หญิง 3,093 คน   ซึ่งดูได้จากตารางเปรียบเทียบ

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

2560

2561

2562

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านกันผม

331

351 682 331 357 688 331 352 683

 

2

บ้านฝั่งตะคอง

52

61 113 57 62 119 59 59 118

 

3

บ้านพระพุทธ

298

309 607 298 309 607 302 308 610

 

4

บ้านพระพุทธ

511

577 1088 507 568 1075 510 576 1086

 

5

บ้านพระพุทธ

298

309 607 298 311 609 294 310 604

 

6

บ้านหมูสี

196

212 408 195 212 407 196 215 411

 

7

บ้านด่านกะตา

176

179 355 178 174 352 175 174 349

 

8

บ้านด่านกะตา

231

251 482 225 255 480 225 251 476

 

9

บ้านเขว้า

177

183 360 181 183 364 180 187 367

 

10

บ้านบุตานนท์

195

197 392 194 204 398 192 207 399

 

11

บ้านหนองเรือ

200

184 384 200 184 384 211 198 409

 

12

บ้านน้ำไหล

241

282 523 235 285 520 231 288 519

 

รวม

2,906

3,095 6,001 2,899 3,104 6,003 2,906 3,125 6,031

 

                       (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562)

 จะเห็นได้ว่าจำนวนประชากรภายในตำบลพระพุทธ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งการปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐานของประชากรภายในตำบล

  ประชากรประจำปี พ.ศ. 2554   จากข้อมูล จปฐ. แยกเป็นช่วงอายุ

 

ชื่อบ้าน

ช่วงอายุ/เพศ

น้อยกว่า

1 ปี เต็ม

1 ปี เต็ม

– 2 ปี

3 ปี เต็ม

– 5 ปี

6 ปี เต็ม

– 11 ปี

12 ปี เต็ม

– 14 ปี

15 ปี เต็ม

– 17 ปี

18 ปี เต็ม

- 25 ปี

26 ปี เต็ม

- 49 ปี

50 ปี เต็ม

- 60 ปี เต็ม

มากกว่า

60 ปี

เต็มขึ้นไป

รวมทั้งหมด

กันผม

ชาย

2

2

18

15

12

23

41

111

45

57

326

หญิง

0

7

11

28

8

13

27

123

41

79

337

รวม

2

9

29

43

20

36

68

234

86

136

663

ฝั่งตะคอง

ชาย

0

2

3

4

4

6

4

23

5

4

55

หญิง

0

2

2

6

4

4

3

24

5

11

61

รวม

0

4

5

10

8

10

7

47

10

15

116

พระพุทธ

ชาย

3

4

8

14

9

10

35

95

37

40

255

หญิง

0

4

4

26

10

10

26

84

39

53

256

รวม

3

8

12

40

19

20

61

179

76

93

511

พระพุทธ

ชาย

2

5

21

37

22

20

53

171

64

62

457

หญิง

6

6

16

36

32

24

54

175

63

80

492

รวม

8

11

37

73

54

44

107

346

127

142

949

พระพุทธ

ชาย

2

4

13

19

13

17

40

94

29

42

273

หญิง

1

5

11

22

11

14

35

93

50

47

289

รวม

3

9

24

41

24

31

75

187

79

89

562

หมูสี

ชาย

1

8

4

14

4

8

21

46

26

14

146

หญิง

2

4

7

24

2

16

16

62

26

23

182

รวม

3

12

11

38

6

24

37

108

52

37

328

ด่านกะตา

ชาย

0

3

5

7

10

10

14

53

20

22

144

หญิง

2

4

3

4

4

5

17

58

20

32

149

รวม

2

7

8

11

14

15

31

111

40

54

293

ด่านกะตา

ชาย

0

3

16

19

11

9

17

69

20

23

187

หญิง

0

5

3

16

13

8

19

68

28

29

189

รวม

0

8

19

35

24

17

36

137

48

52

376

เขว้า

ชาย

2

4

5

16

10

3

25

65

20

19

169

หญิง

0

0

3

10

6

11

18

74

17

28

167

รวม

2

4

8

26

16

14

43

139

37

47

336

บุตานนท์

ชาย

0

2

1

14

6

3

22

58

18

17

141

หญิง

0

0

1

8

8

6

22

55

22

21

143

รวม

0

2

2

22

14

9

44

113

40

38

284

หนองเรือ

ชาย

0

3

5

8

9

9

14

59

27

23

157

หญิง

0

1

6

6

3

8

17

49

32

28

150

รวม

0

4

11

14

12

17

31

108

59

51

307

น้ำไหล

ชาย

1

5

11

16

7

7

17

85

28

31

208

หญิง

2

4

10

18

7

6

28

103

35

38

251

รวม

3

9

21

34

14

13

45

188

63

69

459

 

 (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2554)