กองคลัง

นางนุสรา ไตรรงค์
รองปลัด อบต.พระพุทธ รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวบุศราทิพย์ วิสิฐนฤชัย
นักวิชาการคลัง


นางชลธิชา รัศมี
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวนงลักษณ์ ป้องสุภาพ
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวภทพร สุกรินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวธนัญญา พิณศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้