กองคลัง

นางวารุณี แทนกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง-
นักวิชาการคลัง


นางสาววรรณิภา พนาวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวนงลักษณ์ ป้องสุภาพ
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวภทพร สุกรินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวธนัญญา พิณศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้