กองคลัง

นางนุสรา ไตรรงค์
รองปลัด อบต. รักษาการแทนผู้ผู้อำนวยการกองคลัง
Director of the Treasury Division

นางสาวบุศราทิพย์ วิสิฐนฤชัย
นักวิชาการคลัง
Treasury scholar

นางชลธิชา รัศมี
นักวิชาการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Technical Officer

นางสาวนงลักษณ์ ป้องสุภาพ
เจ้าพนักงานพัสดุ
Supplies Officer

นางสาวภทพร สุกรินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Revenue Collecting Officer

นางสาวธนัญญา พิณศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
Assistant Revenue Collecting Officer