ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

 

ข้อมูลกลุ่มอาชีพและกลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชนต้าบลพระพุทธ ในเขตตําบลพระพุทธมีดังนี้

 

ลำดับที่ ชื่อกลุ่ม หมู่ที่ สมาชิก(ราย) ชื่อประธานกลุ่ม หมายเหตุ
1 กลุ่มข้าวชุมชนบ้านกันผม 1 65 นางเสรี อินเพ็ง วิสาหกิจชุมชม
2 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านฝั่งตะคอง 2 24 นายสมภพ ถึงอินทร์ วิสาหกิจชุมชม
3 กลุ่มปลูกข้าวชุมชน 2 12 นายนวพล พรมทอง วิสาหกิจชุมชม
4 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสุกร 4 39 นางถวิล สุขรอด วิสาหกิจชุมชม
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหญ้าคา 7 29 นางวรรณา คงสนิท วิสาหกิจชุมชม
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 10 - นายสุพจน์ ลับดีพะเนาว์ วิสาหกิจชุมชม
7 กลุ่มแปรรูปข้าวเกรียบสมุนไฟ 11 30 นางอวน ศรีแก้ว วิสาหกิจชุมชม
8 กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองระเวียง(ปลูกดอกไม้) 11 30 นางราตรี นัดกระโทก วิสาหกิจชุมชม
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์อกไม้จันท์ 4 - นางไสว สุดใจ วิสาหกิจชุมชม
10 กลุ่มร้อยลูกปัและคริสตัล 5 30 น.ส.สมจิต ตุนาค กลุ่มอาชีพ(คนพิการ)
11 กลุ่มส่งเสริมกลุ่มทำนา 4 26 นายจันทร์ เซียงหนู เศรษฐกิจชุมชน
12 กลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงสุกร 5 12 นางนราวดี จิตสำราญ เศรษฐกิจชุมชน
13 กลุ่มปลูกข้าวพันธุ์ดี มะลิ 105 7 10 นายบุญเหลือ บัวขาว เศรษฐกิจชุมชน
14 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทำนาปี 11 10 นางจรูญ ศรีแก้ว เศรษฐกิจชุมชน
15 กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านน้ำไหล หมู่ที่ 12 12 14 นางปูณณดา พูดคล่อง เศรษฐกิจชุมชน
16 กลุ่มเกษตรกรทำนา 5 9 นายเหมือน กองโคกกรวด เศรษฐกิจชุมชน
17 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ 5 10 นางชินีณัฐ ไกรคุ้ม เศรษฐกิจชุมชน
18 กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรทำนา 7 6 นางสมหมาย มหาราช เศรษฐกิจชุมชน
19 กลุ่มปลูกแคนตาลูป 12 8 นายวิกร พูดคล่อง เศรษฐกิจชุมชน