สมาชิกสภา อบต.

นายวิโรจน์ วงค์หนูพะเนาว์
ประธานสภา อบต.พระพุทธ


นายสมชาย ทองศรี
รองประธานสภา อบต.พระพุทธ


นายสรร ฉัตรวีรกุล
เลขานุการสภา อบต.


นายพิสิฐ จันทร์พรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายรติชน ภูศิริ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นางสมจิตร แก้วศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นางทับทิม โชติฉิม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายถวัลย์ วัดนิ่ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นางสุณิสา ทองโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายสุวรรณ บำรุงกูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายเสกสรร น้อยเกิด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายสุรัตน์ สุดใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11


นายวีรศักดิ์ ตรวจงูเหลือม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12