สำนักปลัด อบต.

นางจุฑามาส จำรัสประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอินทิรา สมบูรณ์
นิติกร


นายชำนาญ วิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป


นายจาตุรนต์ ทองหวั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววรรณิภา พนาวงษ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางเสาวลักษณ์ จันทร์โพธิ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวปทุมวดี ประทุมเวียง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายนฤเบศร์ ทองเพ็ชร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายนิพนธ์ เบ็ญจวรรณ
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญรอด รอดประพัฒน์
พนักงานขับรถยนต์


นายชายแดน ตองกระโทก
คนงานทั่วไป


นางสาวสุทธิพร บาตรโพธิ์
คนงานทั่วไป


นายบัญฑัต ปุญณวิช
คนงานทั่วไป