สำนักปลัด อบต.

นางจุฑามาส จำรัสประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอินทิรา สมบูรณ์
นิติกร


นายชำนาญ วิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป


นายจาตุรนต์ ทองหวั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล


นางเสาวลักษณ์ จันทร์โพธิ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวปทุมวดี ประทุมเวียง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายนฤเบศร์ ทองเพ็ชร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายนิพนธ์ เบ็ญจวรรณ
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญรอด รอดประพัฒน์
พนักงานขับรถยนต์


นายชายแดน ตองกระโทก
คนงานทั่วไป


นางสาวสุทธิพร บาตรโพธิ์
คนงานทั่วไป


นายบัญฑัต ปุญณวิช
คนงานทั่วไป