สำนักปลัด อบต.

นางจุฑามาส จำรัสประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
Chief of the Office of the SAO

นางสาวอินทิรา สมบูรณ์
นิติกร
Legal Officer

นายชำนาญ วิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป
General Administrative Officer

นายจาตุรนต์ ทองหวั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Plan and Policy Analyst

นางสาววรรณิภา พนาวงษ์
นักทรัพยากรบุคคล
Personnel Officer

นางเสาวลักษณ์ จันทร์โพธิ์
นักพัฒนาชุมชน
Community Developer

นางสาวปทุมวดี ประทุมเวียง
เจ้าพนักงานธุรการ
Clerical Officer

นายนฤเบศร์ ทองเพ็ชร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Disaster Prevention and Relief Officer

-(ว่าง)-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายนิพนธ์ เบ็ญจวรรณ
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญรอด รอดประพัฒน์
พนักงานขับรถยนต์


นายชายแดน ตองกระโทก
คนงานทั่วไป


นางสาวสุทธิพร บาตรโพธิ์
คนงานทั่วไป


นายบัญฑัต ปุญณวิช
คนงานทั่วไป