สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพเศรษฐกิจ

(1) อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลพระพุทธ ประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนี้

(1.1)  เกษตรกรรม     
(1.2)    รับจ้างทั่วไป          
(1.3)    ค้าขาย
(1.4) รับราชการ
(1.5)  เลี้ยงสัตว์

 

(2) หน่วยธุรกิจ   ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ดังนี้

(2.1) ปั๊มน้ำมันชนิดหลอดแก้วมือหมุน จำนวน  4  แห่ง
(2.2)   ปั๊มน้ำมันชนิดหัวจ่าย     จำนวน  2  แห่ง
(2.3)  ร้านค้าทั่วไป,ร้านขายของชำ จำนวน  20  แห่ง
(2.4)  ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์,ร้านอินเตอร์เน็ต   จำนวน  4  แห่ง
(2.5)  อื่นๆ (ได้แก่ ร้านขายรถยนต์-รถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว, ร้านรับทำเหล็กดัด,ร้านขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน-สำนักงาน, ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที่นอน, ร้านขายแผ่นซีดี ดีวีดี, ร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, ร้านขายพืชผลทางการเกษตร, ร้านขายเครื่องปั้นดินเผา, ร้านขายขนมจีน, ร้านขายอิฐบล็อก, ร้านขายเสื้อผ้า, ร้านถ่ายเอกสาร, ร้านอาหารคาราโอเกะ เป็นต้น จำนวน  26  แห่ง


(3)    พื้นที่เกษตรกรรม แยกรายละเอียด ดังนี้

เขตการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
เขตทำนา 11,138  
เขตปลูกพืชไร่ผสม 397  
เขตปลูกมันสำปะหลัง 442  
เขตปลูกไม้ผลผสม 29  
เขตปลูกไม้ยืนต้นผสม 679  
เขตพื้นที่ป่าไม้ 19  

รวมทั้งสิ้น

12,704 100