หัวหน้าส่วนราชการ

นายสรร ฉัตรวีรกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ Chief Administrator of the SAO

093-3563682

นางนุสรา ไตรรงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ Deputy Chief Administrator of the SAO

0804777276

นางจุฑามาส จำรัสประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด Chief of the Office of the SAO

0884659376

นางนุสรา ไตรรงค์
รองปลัด อบต. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

Director of the Treasury Division 0804777276

นายทวีศักดิ์ นิจเกษม
ผู้อำนวยกองช่าง

Technician Division Director 0839399289


นายชัยณรงค์ ศรีโสดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Director of the Division of Education religion and culture 0869004949