หัวหน้าส่วนราชการ

นายสรร ฉัตรวีรกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

093-3563682

นางนุสรา ไตรรงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ


นางจุฑามาส จำรัสประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนุสรา ไตรรงค์
รองปลัด อบต.พระพุทธ รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายทวีศักดิ์ นิจเกษม
ผู้อำนวยกองช่าง
นายชัยณรงค์ ศรีโสดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม