หัวหน้าส่วนราชการ

นายสรร ฉัตรวีรกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ Chief Administrator of the SAO

093-3563682

นางนุสรา ไตรรงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

Deputy Chief Administrator of the SAO

นางจุฑามาส จำรัสประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด

Chief of the Office of the SAO

นางสาวปุญญษิตา เหล่าวิกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

Director of the Treasury Division

นายทวีศักดิ์ นิจเกษม
ผู้อำนวยกองช่าง

Technician Division Director


นายชัยณรงค์ ศรีโสดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Director of the Division of Education religion and culture