นโยบายการบริหารงาน

 

นโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

โดยดาบตำรวจเสริมศักดิ์  จันทร์ลิ้ม  แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ   เมื่อวันที่ 21  พฤศจิกายน  2556  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ  ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ที่สำคัญ  9  นโยบาย  ได้แก่

 
1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร   ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายตลาดไปสู่ตลาดกลาง  แก้ไขปัญหาความยากจนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 

2. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของประชาชนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านการกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2560)

 
3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธให้มีประสิทธิภาพเกิดความสะดวกและมาตรฐาน  เพื่อสนับสนุนด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านไฟฟ้าและถนน ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

 
4. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ และให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการบริหารงานขององค์กรและเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร  เพื่อเอื้อต่อการแก้ปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันต่อความต้องการและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
5. นโยบายด้านสาธารณสุขและนันทนาการ

เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุข  เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อ และให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  และเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด  ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุและประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างให้สุขภาพและใจที่แข็งแรง


6. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น  ส่งเสริมภูมิปัญหาท้องถิ่นดนตรีไทยตลอดจนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมตามนโยบายของรัฐบาล  ตลอดจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

 
7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกัน ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนส่งเสริมการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การบำบัดน้ำเสีย ลดมลพิษต่างๆ รวมถึงลดปัญหาขยะมูลฝอย สร้างจิตสำนึกในการทิ้งและกำจัดขยะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชและขุดลอกคูคลองลำเหมืองสาธารณะ ให้มีการระบายน้ำ ได้สะดวก

 
8. นโยบายด้านสวัสดิการและสังคม

เพื่อส่งเสริมและจัดให้มีสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงผู้ด้วยโอกาส ผู้มีฐานะยากจนภายในชุมชน สนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และกิจการด้านสงเคราะห์อื่นๆ

 
9. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กับองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ  รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมและลงมือปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS)