วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์(Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ตำบลพระพุทธเป็นตำบลขนาดกลาง  ที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข  และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้"พระพุทธน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
พันธกิจ(MISSION)ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

พันธกิจที่ 1   พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึง และเพียงพอ
พันธกิจที่ 2   พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
พันธกิจที่ 3   ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา  ศาสนา วัฒนธรรม  นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพของประชาชนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม สมานฉันท์ สามัคคีในครอบครัว และชุมชน
พันธกิจที่ 4   จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
พันธกิจที่ 5   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
พันธกิจที่ 6   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พันธกิจที่ 7   ส่งเสริมเศรษฐกิจ  พัฒนากลุ่มอาชีพ ให้มีรายได้พึ่งตนเองได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความผาสุขแบบยั่งยืน
พันธกิจที่ 8   พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
พันธกิจที่ 9   พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ประชาชนมีส่วนร่วม
พันธกิจที่ 10  การบริการเป็นไปตามขั้นตอน สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม