กองช่าง

นายทวีศักดิ์ นิจเกษม
ผู้อำนวยการกองช่าง
0839399289

นายศิริศักดิ์ สิริประเสริฐศิลป์
นายช่างโยธา
Civil Works Chief Technician

- ว่าง -
นายช่างโยธา


นางสาวนันทรัชตน์ รุจาคม
เจ้าพนักงานธุรการ
Clerical Officer

นายวันชัย แก้วพวง
ช่างเครื่องสูบน้ำ
Pump mechanic

นายชูศักดิ์ จันทะแสง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
Pump mechanic