กองช่าง

นายปุญญาพัฒน์ กาญจนเกตุ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายศิริศักดิ์ สิริประเสริฐศิลป์
นายช่างโยธา


นายบวรวิชช์ ทิศกลาง
นายช่างโยธา


นางสาวนันทรัชตน์ รุจาคม
เจ้าพนักงานธุรการ


นายวันชัย แก้วพวง
ช่างเครื่องสูบน้ำ


นายชูศักดิ์ จันทะแสง
คนงานเครื่องสูบน้ำ