แหล่งท่องเที่ยว

 

การท่องเที่ยว


- แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ฝายหินทิ้งบ้านหมูสี หมู่ 6, ตะกุดตาแจ้ง บ้านด่านกะตา หมู่ 7
- แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดบ้านกันผม, วัดเจริญสุข
- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตําบลพระพุทธ บ้านหมูสี หมู่ 6