กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายชัยณรงค์ ศรีโสดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
Director of the Division of Education religion and culture

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา


นางสาวศิริลักษณ์ ทองเพ็ชร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Officer

นางสาวนิภา ปรุงโพธิ์
ครู
Teacher

นางศรุดา รังคะวัต
ครู
Teacher

นางนันท์นภัส เพชรมะดัน
ผู้ดูแลเด็ก
Child care