กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายชัยณรงค์ ศรีโสดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา


นางสาวศิริลักษณ์ ทองเพ็ชร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนิภา ปรุงโพธิ์
ครู


นางศรุดา รังคะวัต
ครู


นางนันท์นภัส เพชรมะดัน
ผู้ดูแลเด็ก