กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายชัยณรงค์ ศรีโสดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
Director of the Division of Education religion and culture

(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
Educator, Professional Level

นางสาวศิริลักษณ์ ทองเพ็ชร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Officer

นางสาวนิภา ปรุงโพธิ์
ครู
Teacher

นางศรุดา รังคะวัต
ครู
Teacher

นางนันท์นภัส เพชรมะดัน
ผู้ดูแลเด็ก
Child care