กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายชัยณรงค์ ศรีโสดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสาวสังวาลย์ นินพุดซา
นักวิชาการศึกษา


- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนิภา ปรุงโพธิ์
ครู


นางศรุดา รังคะวัต
ครู


นางนันท์นภัส เพชรมะดัน
ผู้ดูแลเด็ก