การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2567


          อบต.พระพุทธ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

          01. โครงสร้างหน่วยงาน
          02. ข้อมูลผู้บริหาร
          03. อำนาจหน้าที่
          04. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
          05. ข่าวประชาสัมพันธ์
          06. Q&A กระดาน ถาม-ตอบ


          อบต.พระพุทธ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

          07. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
          08. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          09. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
          010. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
          011. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
          012 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
          013. E-Service


          อบต.พระพุทธ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

          014. รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          015. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
          016. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
          017. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


          อบต.พระพุทธ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          018. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
          019. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
          020. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          021. การขับเคลื่อนจริยธรรม


          อบต.พระพุทธ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

          022. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          023. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          024. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          025. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


          อบต.พระพุทธ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การป้องกันการทุจริต

          026. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
          027. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
          028. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
          029. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
          030. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
          031. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

          อบต.พระพุทธ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

          032. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          033. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
          034. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          035. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน