ข้อมูลประชากร

 

ประชากร


1. ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร
จํานวนประชากรจากข้อมูลของสํานักทะเบียนราษฎร์ ของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ พบว่า
ณ เดือน พฤษภาคม 2562 ตําบลพระพุทธมีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 6,031 คน จําแนกเป็น ชาย 2,906
คน หญิง 3,125 คน ซึ่งดูได้จากตารางเปรียบเทียบ

 

ตารางเปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง

หมู่่ที่ ชื่อบ้าน พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 บ้านกันผม 331 351 682 331 357 688 331 352 683
2 บ้านฝั่งตะคอง 52 61 113 57 62 119 59 59 118
3 บ้านพระพุทธ 298 309 607 298 309 607 302 308 610
4 บ้านพระพุทธ 511 577 1,088 507 568 1,075 510 576 1,086
5 บ้านพระพุทธ 298 309 607 298 311 609 294 310 604
6 บ้านหมูสี 196 212 408 195 212 407 196 215 411
7 บ้านด่านกะตา 176 179 355 178 174 352 175 175 349
8 บ้านด่านกะตา 231 251 482 228 255 480 225 251 476
9 บ้านเข้วา 177 183 360 181 183 364 180 187 367
10 บ้านบุตานนท์ 195 197 392 194 204 398 192 207 399
11 บ้านหนองเรือ 200 184 384 200 184 384 211 198 409
12 บ้านน้ำไหล 241 282 523 235 285 250 231 288 519
  รวม 2,906 3,095 6,001 2,899 3,105 6,003 2,906 3,125 6,031

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562)


จะเห็นได้ว่าจํานวนประชากรภายในตําบลพระพุทธ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐานของประชากรภายในตําบล

 

2. ช่วงอายุและจ้านวนประชากร

 

แยกตามช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 536 495 1ม011 อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 1,905 1,984 3,889 อายุระหว่าง 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 480 638 1,118 อายุมากกว่า 60 ปี
รวม 2,901 3,117 6,018