วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ “พระพุทธน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

 นายชัชวาล  ตุนาค

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

0862638292


ภาพกิจกรรม

     องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ จัดกิจกรรมตามโครงการ แจกสื่อแผ่นพับรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามโครงการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน..>>>

     โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระพุทธ ประจำปี พ.ศ.2565..>>>

     13 ก.ย. 2565 โครงการส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ..>>>


องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

 

 นายสรร  ฉัตรวีรกุล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

093-3563682ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ประปจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
3 ประชาสัมพันธ์โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้ระเบียบวินัยจราจร 2565 กฎหมายจราจรใหม่ 2565
4 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5 
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ถนน คสล. ซอยบ้านตาแล - บ้านปู่สงัด หมู่ที่ 10
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ 5 ก.ค. 65 15
 2. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
26 เม.ย. 65 16
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านตาแล-บ้านปู่สงัด หมู่ที่10 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ 22 เม.ย. 65 12
 4. ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยหน้าบ้านนายสมชาย ถึงสาสยหน้าวัดเจริญสุข หมู่ที่3 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ 22 เม.ย. 65 14
 5. ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านป้าคำ ถึงสายเขตตำบลหนองระเวียง บ้านบุตานนท์ หมู่ที่10 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ 22 เม.ย. 65 15
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหลังบ้าน บ้านด่านกะตา หมู่ที่ 7   อ่าน 3
  2.  จ้างบำรุงรักษาและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลางส่วนกลาง กท 9331 นม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  3.  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  4.  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษาฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระพุทธ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  5.  จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางเปรี่ยม ทรวงโพธิ์ บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9

 1. ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ 3 ต.ค. 65 3
 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ประปจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ประปจะปีงบประมาณ พ.ศ. 256องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ 3 ต.ค. 65 2
 3.
ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง 2 ส.ค. 65 11
 4.
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ 9 มิ.ย. 65 14
 5.
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีค้างชำระ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ 10 พ.ค. 65 16
 6.
ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ 28 ก.พ. 65 13

วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.236.52.68
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 16 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 127 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2269 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 17372 คน
เริ่มนับ วันที่ 20 ธ.ค. 2556
เว็บลิงค์ (Banner)