ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ  เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง

๑.ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ได้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา

๒.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฎิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา

๓.ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๑ อัตราแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

25 ต.ค. 65 153