รายงานการเงินการคลัง
รายงานบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

12 ต.ค. 65 230