ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิงของรถทุกประเภท

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

27 ม.ค. 65 144