รายงานการประชุม/กิจการสภา
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.พระพุทธ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256231 ก.ค. 63 293