ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้านน้ำไหล หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

26 ก.ค. 66 122