รายงานการประชุม/กิจการสภา
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

27 มิ.ย. 66 70