กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
คณะกรรมการกองทุน

นายชิราวุฒ กันโพธิ์
ประธานคณะกรรมการกองทุน

จำนวนสมาชิกกองทุน
 1. สรุปข้อมูลสมาชิก ณ 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ 7 ม.ค. 64 86
 2.

6 มี.ค. 58 99
ระเบียบกองทุน
 1.

5 ส.ค. 64 107
 2.

6 มี.ค. 58 100
 3.

6 มี.ค. 58 99
 4.

6 มี.ค. 58 93
 5.

6 มี.ค. 58 99