กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
คณะกรรมการกองทุน

นายชิราวุฒ กันโพธิ์
ประธานคณะกรรมการกองทุน

จำนวนสมาชิกกองทุน
 1. สรุปข้อมูลสมาชิก ณ 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ 7 ม.ค. 64 15
 2.

6 มี.ค. 58 27
ระเบียบกองทุน
 1.

5 ส.ค. 64 32
 2.

6 มี.ค. 58 27
 3.

6 มี.ค. 58 27
 4.

6 มี.ค. 58 22
 5.

6 มี.ค. 58 28