กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
คณะกรรมการกองทุน
จำนวนสมาชิกกองทุน
 1. สรุปข้อมูลสมาชิก ณ 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ 7 ม.ค. 64 124
 2.

6 มี.ค. 58 138
ระเบียบกองทุน
 1.

5 ส.ค. 64 147
 2.

6 มี.ค. 58 138
 3.

6 มี.ค. 58 138
 4.

6 มี.ค. 58 130
 5.

6 มี.ค. 58 139