กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
คณะกรรมการกองทุน
จำนวนสมาชิกกองทุน
 1. สรุปข้อมูลสมาชิก ณ 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ 7 ม.ค. 64 193
 2.

6 มี.ค. 58 206
ระเบียบกองทุน
 1.

5 ส.ค. 64 220
 2.

6 มี.ค. 58 214
 3.

6 มี.ค. 58 210
 4.

6 มี.ค. 58 204
 5.

6 มี.ค. 58 216