แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64-๒๕66 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

27 พ.ค. 65 157