การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

9 พ.ค. 65 30