การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

9 พ.ค. 65 31