ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

20 เม.ย. 65 147