ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

28 ก.พ. 65 13