รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ อปท.

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

16 ก.พ. 64 298