รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ    

4 ก.พ. 64 231