รายงานการประชุม/กิจการสภา
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.พระพุทธ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี256231 ก.ค. 63 270